UAB „Atticae“ duomenų privatumo politika

Šiuo sutikimu patvirtinate, jog esate informuotas (-a) ir suprantate, kad įmonėje UAB „Atticae“ (įm. k. 30477884, adresas: Donelaičio g. 62, Kaunas) remiantis duomenų apsaugos reglamentu 2016/679 ir ADTAĮ teisės aktais, automatiniu ir neautomatiniu būdu yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys (įskaitant ypatingus asmens duomenis). Esate supažindintas (-a), kokie asmens duomenys yra tvarkomi ir kokiu tikslu, bei suprantate, kad jų tvarkymas yra susijęs su Jums teikiamų paslaugų tikslais ir Jūs tam neprieštaraujate. Taip pat sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys, esant būtinybei, susijusiai su teikiamomis paslaugomis, ar panašiais tikslais, būtų perduoti kitiems duomenų gavėjams ar tvarkytojams, tame tarpe esantiems kitose Europos Sąjungos ar trečiose užsienio šalyse, jeigu duomenų valdytojas užtikrina, jog šie duomenų gavėjai ir tvarkytojai tvarkys ir saugos Jūsų duomenis remiantis duomenų apsaugos reglamento ES 2016/679 reikalavimais, nustatytais duomenų tvarkymo tikslais ir tik tiek laiko, kiek reikia šiems tikslams pasiekti. Taip pat esate informuotas (-a) ir supratate, kad vadovaujantis ES Bendrajame asmens duomenų apsaugos reglamente ES 2016/679 įtvirtintomis asmens duomenų subjekto teisėmis ir nustatyta tvarka turite teisę:

  1. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  2. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi bei reikalauti ištaisyti netikslius duomenis;
  3. reikalauti sunaikinti Jūsų asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
  4. nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys ir atšaukti savo sutikimą duomenų tvarkymui;
  5. į duomenų perkeliamumą;
  6. pateikti skundą duomenų apsaugą kontroliuojančiai institucijai.

Šio sutikimo atšaukimas nedarys poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

 

1. Bendra informacija

Ši politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate arba kuriuos surenkame ir tvarkome žemiau įvardinatis tikslais.

UAB „Atticae“ gerbia Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos mes surenkame, taip, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje. Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.

Jūsų asmens duomenis mes gausime iš skirtingų šaltinių:

Iš Jūsų paties- kai atsiųsite mums savo CV, bendrausime telefonu, el. paštu, Skype ar kitomis komunikacijos priemonėmis.

Iš trečiųjų asmenų- Jūsų buvusių, esamų kolegų, darbdavių, pažįstamų. Šiais būdais informacija ir duomenis rinksime tik Jums su tuo sutikus arba Jus iš anksto apie tai informavę.

Iš kitų šaltinių-kitų interneto svetainių, socialinių tinklų, visuomenės informavimo priemonių, duomenų registrų ir pan.

2. Duomenų tvarkymo tikslas

Mes tvarkysime Jūsų duomenis siekdami įvertinti, ar Jūs tinkate konkrečiam darbui, ir pristatyti Jus savo klientams- potencialiems darbdaviams. Tam mes ir mūsų klientai turime įvertinti, ar Jūsų išsilavinimas, patirtis, asmeninės ir kitos savybės atitinka darbdavio reikalavimus.

3. Kandidatų asmens duomenys

Siekdami aukščiau įvardintų tikslų mes tvarkysime šiuos duomenis: vardas pavardė, gimimo data, adresas, el. paštas, telefono numeris, išsilavinimas, patirtis, profesija, dabar užimamas ir anksčiau užimtas pareigas, asmenines ir kitas savybes, bendravimo su mumis ir potencialiu darbdaviu informaciją, vertinimo rezultatus ir kt.

Atlikdami atrankas į darbo poziciją mes tvarkome tik tuos kandidatų asmens duomenis, kurie yra susiję su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis. Mes nerenkame ir netvarkome kandidatų ypatingų asmens duomenų.

4. Duomenų saugojimo terminas

Visus Jūsų asmens duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau nei 3 metus nuo šio sutikimo gavimo dienos arba paskutinio kontakto datos, šioje politikoje nurodytais tikslais.

Archyvavimo ir sutarties su savo klientu vykdymo tikslais mes galime saugoti duomenis iki 10 metų nuo šio sutikimo datos.

5. Duomenų perdavimas

Jūsų asmens duomenis galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums administruoti mūsų interneto svetainę ir saugoti jos duomenis. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir pan. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą.

Jūsų asmens duomenis, siekdami anksčiau paminėtų tikslų, mes perduosime mūsų klientams- potencialiems darbdaviams. Klientams mes neperduosim daugiau Jūsų asmens duomenų nei tvarkysime šio sutikimo pagrindu. Su klientais mes esame sudarę sutartis, kuriomis abi šalys įsipareigoja saugoti Jūsų asmens duomenis.

6. Duomenų apsauga

Mes duomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

UAB „Atticae“ imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

7. Jūsų teisės

Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:

prašyti, kad UAB „Atticae“ leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;

teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;

teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);

teisę atšaukti sutikimą;

teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Jūs galite pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipdamiesi į UAB „Atticae“ el. paštu info@attica.lt arba paštu Donelaičio g. 62, Kaunas.

8. Galiojimas ir pakeitimai

Ši privatumo politika galioja nuo _____________ Jei pakeisime šią privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją savo svetainėje www.attica.lt. Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo interneto svetainėje momento.