Nepriklausomas valdybos narys UAB “Lazdijų šiluma”- dokumentų pateikimas pasibaigė

Lazdijų rajono savivaldybės administracija inicijuoja ir skelbia UAB „Lazdijų šiluma“ (toliau – Bendrovė), bendrovės kodas 165219441, buveinės adresas: Lazdijai, Gėlyno g. 10, kandidatų atranką užimti dviejų nepriklausomų valdybos narių pareigas 4 metų valdybos kadencijai.

 

Skelbiama 2 (dviejų) nepriklausomų Bendrovės valdybos narių atranka, turinčių kompetenciją:

 1. Vieno nepriklausomo nario, turinčio kompetenciją ūkio šakos (šilumos ūkio) srityje,
 2. Vieno nepriklausomo nario, turinčio kompetenciją finansų valdymo srityje.

 

Atranką inicijuoja ir vykdo Lazdijų rajono savivaldybės meras, pasitelkdamas atrankos agentūros UAB „Atticae“ paslaugas. Sprendimą dėl kandidatų išrinkimo valdybos nariais priima Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – VAS).

Aktualios nuorodos:

Bendrovės interneto svetainės adresas https://www.lazdijusiluma.lt/

Nuoroda į Bendrovės interneto svetainėje skelbiamą bendrovės strateginį veiklos planą https://www.lazdijusiluma.lt/bendrove-lazdiju-siluma/veiklos-strategija/

Nuoroda į Bendrovės interneto svetainėje skelbiamą lūkesčių raštą:  https://www.lazdijusiluma.lt/bendrove-lazdiju-siluma/veiklos-strategija/

Bendrovės valdyba sudaroma iš 4 valdybos narių, iš kurių 2 nariai – nepriklausomi. Bendrovės valdyba skiriama 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Kadencijos pradžia – nuo Bendrovės eilinio akcininkų susirinkimo paskyrimo datos, pabaiga – po 4 metų nuo paskyrimo datos.

Atlygis už nepriklausomo valdybos nario pareigų vykdymą – nepriklausomo valdybos nario atlygis – ¼ bendrovės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (konkretus atlygio dydis skaičiuojamas proporcingai dalyvautų posėdžių skaičiui).

Su valdybos nario veiklos sutarties projektu ir atlygio tvarka galima susipažinti: https://teisineinformacija.lt/lazdijai/Default.aspx?Id=3&DocId=53781

VšĮ Valdymo koordinavimo centro vykdomos atrankos: https://governance.lt/kolegialus-organai/

Kandidatų atranka bus vykdoma vadovaujantis Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą, atrankos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“. Su aprašu galima susipažinti: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f0173961199a11e5bfc0854048a4e288/asr

Atranką vykdys Kandidatų į nepriklausomus UAB „Lazdijų šiluma“ valdybos narius atrankos komisija. Atrankos būdas: pokalbis.

Kandidatai, pretenduojantys į Bendrovės nepriklausomo valdybos nario pareigas, turi atitikti šiuos bendruosius, specialiuosius ir nepriklausomumo reikalavimus.

 1. Bendrieji reikalavimai – kandidatas turi atitikti visus nurodytus bendruosius reikalavimus, įtvirtintus Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 231 straipsnio 5 dalyje:

1) turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

2) turi būti nepriekaištingos reputacijos. Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikalstamos veikos nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, teisingumui, visuomenės saugumui, valdymo tvarkai padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

3) turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;

4) jam neturi būti atimta ar apribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

5) per pastaruosius 5 metus neturi būti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

6) negali būti ministerijoje, Vyriausybės įstaigoje ar įstaigoje prie ministerijos einantis pareigas karjeros valstybės tarnautojas, kuriam pavestos su valstybės politikos formavimu toje ūkio sektoriaus šakoje, kurioje veikia įmonė, į kurios kolegialų organą kandidatuoja, susijusios funkcijos;

7) negali būti įstatymų nustatyta tvarka išrinktas ar paskirtas valstybės politiku ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoju;

8) jeigu jis yra valstybės tarnautojas, jis negali būti iš viso daugiau kaip 2 kolegialių organų, sudarytų valstybės ir savivaldybės valdomose įmonėse, narys.

 1. Specialieji reikalavimai:

Kandidatas, turintis patirtį ūkio šakos (šilumos ūkio) srityje ir finansų valdymo sityje,  turi atitikti Lazdijų rajono savivaldybės mero 2024 m. sausio 4 d. potvarkiu Nr. 7V-3 „Dėl kandidatų į nepriklausomus UAB „Lazdijų šiluma“ valdybos narius atrankos organizavimo“ nustatytus specialiuosius reikalavimus.

Kandidatui į Bendrovės nepriklausomą valdybos nario, turinčio kompetencijos ūkio šakos (šilumos ūkio) srityje, vietą keliami šie specialieji reikalavimai:

 1. Patvirtinti ne mažesnę nei 5 metų vadovaujamo darbo (įmonės vadovo, įmonės vadovui tiesiogiai pavaldaus aukščiausio lygmens vadovo) patirtį panašaus dydžio ar didesnėse įmonėse;
 2. Patirtį ūkio šakos (šilumos ūkio) srityje;
 3. Sektoriaus veiklos reguliavimo principų išmanymas (privalumas);

Kandidatui į Bendrovės nepriklausomą valdybos nario, turinčio kompetencijos finansų valdymo srityje, vietą keliami šie specialieji reikalavimai:

 1. Patvirtinti ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo (įmonės vadovo, įmonės vadovui tiesiogiai pavaldaus aukščiausio lygmens vadovo) patirtį finansų valdymo, konsultavimo, finansinių paslaugų, audito srityse;
 2. Turėti vidaus kontrolės ar rizikų valdymo patirties;
 3. Turėti investicinių projektų vertinimo ir finansavimo patirties.

 

Privalumai visiems kandidatams:

 1. Veiklos kolegialiuose priežiūros ar valdymo organuose patirtis;
 2. Geras užsienio kalbų mokėjimas;
 3. Puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis

gebėjimai.

 

 • Nepriklausomumo reikalavimai:

Kandidatas turi atitikti visus nepriklausomumo reikalavimus, įtvirtintus Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 231 straipsnio 7 dalyje:

1) ne trumpiau kaip vienus metus neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ir su jomis susijusio juridinio asmens, kurio dalyvės yra šiame punkte nurodytos bendrovės (toliau – susijęs juridinis asmuo), atranką inicijuojančio subjekto ar jam pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas;

2) ne trumpiau kaip vienus metus neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, vadovu, kito kolegialaus organo nariu, darbuotoju ar akcininku, šios bendrovės dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens vadovu, kolegialaus organo nariu, darbuotoju ar akcininku;

3) neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens akcininko, kuriam priklauso daugiau kaip 1/5 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų, vadovo ar kolegialių organų narių artimas asmuo – sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvas (įtėvis), motina (įmotė), vaikas (įvaikis), brolis (įbrolis), sesuo (įseserė), senelis (-ė), vaikaitis (-ė) ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai;

4) neturėti reikšmingų verslo ryšių su bendrove, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterine arba patronuojančia bendrove ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis, kolegialaus organo narys ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kuris yra prekių tiekėjas arba paslaugų teikėjas (įskaitant finansines, teisines, patariamąsias ir konsultacines paslaugas) ir kurio pajamos, gautos iš bendrovės ar šiame punkte nurodytų juridinių asmenų per praėjusius finansinius metus, yra didesnės kaip 1 000 eurų, išskyrus atlygį už veiklą atliekant kolegialaus organo ar kolegialaus organo sudaryto komiteto nario pareigas;

5) paskutinius 2 metus neturi būti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens auditą, partneris, dalyvis, vadovas, kolegialaus organo narys arba darbuotojas;

6) neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės, kolegialaus organo narys ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridedant praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne ilgesnis kaip vienų metų laiko tarpas;

7) neturi būti iš viso daugiau kaip 3 kolegialių organų, sudarytų valstybės ir savivaldybės valdomose įmonėse, narys.

 

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:

 1. Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (priedas);
 2. Kandidato gyvenimo aprašymas;
 3. Kandidato asmens tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija;
 4. Aukštąjį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos;
 5. Kandidato motyvacinis laiškas atrankos komisijai;
 6. Kiti reikalingi dokumentai ar jų kopijos, patvirtinančios atitiktį bendriesiems, nepriklausomumo ir specialiesiems reikalavimams, nurodytiems šiame skelbime.

Atrankos komisijos ir (ar) atrankos agentūros UAB „Atticae“ atstovų prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems, nepriklausomumo ir specialiesiems reikalavimams.

 

Kandidato dokumentų priėmimo terminas – iki 2024 m. vasario 13 d.

 

Kandidatai dokumentus gali pateikti šiais būdais:

 1. Asmeniškai UAB „Atticae“, K. Donelaičio g. 60, 44248 Kaunas, BLC verslo centras, 204 kab., nurodant „Atranka į UAB „Lazdijų šiluma“ nepriklausomus valdybos narius“. Pristatant dokumentų kopijas, reikia su savimi turėti dokumentų originalus.
 2. Paštu (registruotu laišku arba per kurjerių tarnybą) UAB „Atticae“, K. Donelaičio g. 60, 44248 Kaunas, BLC verslo centras, 204 kab., nurodant „Atranka į UAB „Lazdijų šiluma“ nepriklausomus valdybos narius“. Pridedamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju.
 3. Elektroniniu paštu, adresu jurgita@attica.lt, patvirtintus dokumentus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais, nurodant „Atranka į UAB „Lazdijų šiluma“ nepriklausomus valdybos narius“.

 

Dokumentų pateikimo vieta:

Dokumentai teikiami atrankos agentūrai UAB „Atticae“, adresas: Kovo 11-osios g. 124-16, 49380 Kaunas (iš anksto suderinus atvykimo laiką).

Kontaktinis asmuo – UAB „Atticae“ atstovė  Jurgita Kemežienė, tel. +370 644 09 644, el. p.  jurgita@attica.lt

Pavaduojantis asmuo – Virginija Ragauskienė, tel. +370 698 16 888, el. p. virginija@attica.lt

Elektroniniame laiške nurodyti atrankos pavadinimą – „UAB „Lazdijų šiluma“ nepriklausomų valdybos narių atranka“.

Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.

Atranką inicijuojančio subjekto atstovė – Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Jolita Galvanauskienė, tel. +370 656 07519, el. p. jolita.galvanauskiene@lazdijai.lt

 

Kita informacija:

Kandidatai, sutikdami, kad dėl jų būtų priimtas sprendimas siūlyti už juos balsuoti Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, kartu sutinka, kad prieš priimdamas šį sprendimą, atranką inicijuojantis subjektas turi teisę motyvuotu rašytiniu prašymu kreiptis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones dėl turimos informacijos apie tokius asmenis pateikimo.

Kandidatai, pateikę dokumentus dalyvauti atrankoje, laikomi susipažinusiais su teisiniais įsipareigojimais, kylančiais tuo atveju, kai atrenkami ir paskiriami į pareigas ir su jais sudaromos atitinkamos sutartys.

Skelbimas paskelbtas: 2024.01.23
Kreiptis dėl pozicijos Jurgita Kemežienė
TELEFONAS +370 64409644
grįžti
Papasakokite apie save mums
Telefonas +370 64409644
El. paštas jurgita@attica.lt